Michaël Adriaens, Notaris te Leuven

 

Michaël Adriaens

Notaris te Leuven

Vennootschappen met of zonder rechtspersoonlijkheid

Een vennootschap waaraan rechtspersoonlijkheid wordt toegekend, wordt zoals een natuurlijk persoon een deelnemer aan het economisch rechtsverkeer en wordt daardoor zelfstandig drager van rechten en plichten. Dit betekent dat zij een eigen vermogen heeft dat duidelijk afgescheiden is van het privé vermogen van de aandeelhouders.

Heeft een vennootschap geen rechtspersoonlijkheid, dan heeft ze ook geen eigen vermogen en komt er tussen de vennoten of zaakvoerders enkel een onverdeeldheid van de aan de vennootschap ter beschikking gestelde middelen tot stand.

 

Een vennootschap bekomt haar rechtspersoonlijkheid pas door het neerleggen van de oprichtingsstukken door de notaris op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Ondernemers kiezen meestal voor een vennootschap met rechtspersoonlijkheid, maar er kunnen redenen zijn om toch te opteren voor een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een kleiner ondernemingsrisico, een grotere contractvrijheid, de fiscale transparantie (geen dubbele boekhouding en jaarrekening vereist) en een grotere discretie (geen neerlegging op de griffie, noch een bekendmaking in het Belgisch Staatsblad).

De vennootschappen zonder rechtspersoonlijk zijn vandaag de maatschap (alhoewel de varianten van de maatschap, nl. de VOF & de CommV wél rechtspersoonlijkheid hebben).

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@notaris.be .