Michaël Adriaens, Notaris te Leuven

 

Michaël Adriaens

Notaris te Leuven

Maatschap

Een maatschap is een vennootschap met een burgerlijk of handelsdoel die geen rechtspersoonlijkheid bezit. De de goederen van vennootschap vormen bijgevolg het collectief vermogen van de vennoten. Deze zijn persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk. In geval van faillissement zijn het de vennoten die failliet gaan, niet de maatschap zelf. Dezelfde regel geldt voor de belastingen: de maatschap wordt niet belast, wel de vennoten. Daartegenover is de maatschap een zeer flexibele vennootschapsvorm: bij de oprichting is de tussenkomst van de notaris niet vereist en er is geen wettelijk minimumkapitaal vereist. Ook de regels omtrent de boekhouding en het neerleggen van een jaarrekening zijn onbestaande.

 

Maatschappelijk doel van de vennootschap

De activiteit of de bedrijvigheid die de vennootschap zich voorneemt uit te oefenen. Het maatschappelijk doel staat omschreven in de statuten van de vennootschap.

 

Mandeligheid

Mandeligheid is een soort van mede-eigendom tussen twee naburige eigenaars. Het kan gaan om een muur, een hek, een struik, een gracht,… die zich juist op de grens tussen de eigendommen bevindt. Heel vaak bevat de notariële akte geen informatie over dit goed, waardoor sommige regels van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn.

 

Mede-eigendom

Bij mede-eigendom wordt het eigendomsrecht opgesplitst tussen verschillende personen. De mede-eigenaars hebben elk aanspraak op een “aandeel” in mede-eigendom. Een mede-eigendom kan op verschillende manieren tot stand komen. Er kan sprake zijn van vrijwillige mede-eigendom (bv. de aankoop van een onroerend goed met je partner) of er kan sprake zijn van een toevallige mede-eigendom (bv. een nalatenschap).

 

Meeneembaarheid

De op een wederverkochte woning-hoofdverblijfplaats betaalde registratiebelasting kunnen in mindering worden gebracht van de registratiebelasting verschuldigd op een nieuw aangekochte woning.
Worden onderscheiden: meeneembaarheid door verrekening en meeneembaarheid door teruggave. De meeneembaarheid wordt niet automatisch toegepast. De toepassing moet gevraagd worden.

 

Minnelijke ontbinding compromis

De ontbinding van een onderhandse verkoopovereenkomst met akkoord van alle partijen. Voorwaarden zijn wel: Er mag nog geen sprake zijn van een authentieke akte, de partijen moeten een verklaring hebben afgelegd, de ontbonden overeenkomst en de overeenkomst tot ontbinding moeten samen én tijdig geregistreerd worden. Zowel de ontbonden overeenkomst als de overeenkomst tot minnelijke ontbinding zijn onderworpen aan een vast recht van 10 euro.

 

Minnelijke schikking

De minnelijke schikking is een alternatieve geschillenbeslechtingsprocedure waarbij een neutrale derde iedere partij hoort en advies geeft om hen te helpen het geschil op te lossen. De oplossing die wordt voorgesteld, is echter geen verplichting voor de partijen.

 

Minuut

Het originele van de authentieke akte. De notaris bewaart het en kan er officiële kopieën (afschriften) van afleveren.

 

Multi-eigendom

Dit is hetzelfde als een “gedeelde eigendom” of een “timesharing”. De eigenaars van een onroerend goed mogen elk gedurende een beperkte en periodieke periode het onroerend goed gebruiken. Er is vaak sprake van “timesharing” in het kader van vakantiehuizen.

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .